Välkommen till Lilla Edessa 

Lilla Edessa är en fristående förskola med två avdelningar i åldrarna 1-3 och 4-6 år i Hallunda/Norsborg och som startats av några idealister som också startade Edessaskolan för 10 år sedan. Vi vill använda liknande koncept och värnar oss om barnens bästa genom att erbjuda bästa möjliga lärande som kommer att följa med hela livet, helt enkelt rusta de för det livslånga lärande som ligger framför de. Vi vill samtidigt också skapa möjlighet för barnen med syriansk/arameisk bakgrund att lära sig sitt modersmål, det arameiska språket, som är världens äldsta alfabetspråk. Genom förstärkt tvåspråkighet både i lek och sång men också pedagogiskt lärande blir barnen trygga och stärkta i sitt självförtroende och förmåga och därmed bättre rustade för framtidens utmaningar.

Vårt arbetssätt:

Förskolan Lilla Edessa skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt med engagerade pedagoger där varje barn bemöts utifrån den individ han/hon är.

För att uppnå våra mål varierar arbetssätten från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens ålder, behov och intressen, och detta sker genom planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.

Här har vi lyft fram pedagogernas kompetenser genom att ha olika grupper vid tema/projekt och dessa är: språk/matematik, musik, teater/drama och skapande. Här är det pedagogens eget ansvar att planera, dokumentera och reflektera enskilt men också i arbetslaget. Vid barn med annat språk än svenska ska fokus sättas på de barn som behöver det mer.

Hos barn finns nyfikenhet och intresse för äldres berättande. Denna nyfikenhet vill vi tillvarata genom att i verksamheten involverar äldre personer (far- och morföräldrar) som berättar sina egna och folkliga sagor för barnen. Samtidigt som detta skapar en trygghetskänsla hos barnen och en inblick i vuxenvärlden ger det också ett mervärde för de äldre som oftast är ensamma och kanske inte har ”meningsfull” vardag.

Vi följer också Botkyrka kommuns nya inriktning för två-språkighet och utreder möjligheterna att implementera det i vår förskoleverksamhet.

Samarbetet mellan förskola och hemmet är en mycket viktig aspekt för att kunna erbjuda en verksamhet som gagnar alla barn. Därför tar vi den tid det behövs för att samtala dagligen med föräldrarna.

Vår verksamhet leds av en föreståndare som till sin hjälp har utbildade förskolelärare och barnskötare som arbetslag. Barngruppernas storlek ska inte vara fler 7 barn per ansvarig medarbetare.